“Google Analytics” statistikasyndan birnäçe domeni we ugrukdyryjy spamerleri nädip aýyrmalydygy barada “Semalt” -dan maslahatlar

Sanly marketing dünýäsinde içerki traffik, zyýanly programma üpjünçiligi we ugrukdyryjy spamerler kiçi guramalar üçin hakyky howp boldy. Marketologlar uzak möhletde uly girdeji gazanmak üçin ýeke-täk maksat bilen onlaýn kärhanalary alyp barýarlar. Şeýle-de bolsa, olaryň arzuwlary Troýan wirusy, zyýanly programma üpjünçiligi we spamerler tarapyndan saýtlaryna iberilýän galp traffik bilen ýapyldy. Içerki we galp traffiklerden doly statistiki maglumatlary hödürlemek şeýle bir biynjalyk bolup biler.

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Nik Çaýkowskiý, marketologlara we web sahypalarynyň eýelerine “Google Analytics” ugrukdyryjy spamyna garşy göreşmek we süzmek üçin dürli usullaryň we usullaryň öňe sürülendigini aýtdy. Statistikalaryňyzdan we hasabatyňyzdan birnäçe domeni hasaba almasaňyz, onlaýn platformalarda ýerine ýetirip boljak ýönekeý meseleleriň birine öwrüldi. Şeýle-de bolsa, web sahypaňyz üçin tehnikalaryň işlemegi üçin hüşgärlik we dogry durmuşa geçirmek zerurdyr.

Hasabatyňyzdan birnäçe domeni aýyrmak üçin ýörite süzgüçleri ulanmak

Birnäçe yzygiderli aňlatmalar ýörite süzgüçler bilen goldanýar. Singleeke süzgüç ulanyp, birnäçe domeni deňeşdirmek barada aýdylanda, iş usulyňyzy öňünden kesgitlenen süzgüçlerden ýörite süzgüçlere geçirmek iň oňat wariantydyr. Mundan ozal web sahypasynyň eýeleri hasabatyňyzda her minutda açylmagyny dowam etdirýän birnäçe domeni süzmegiň nähili kyndygyny bellediler.

Google Analytics statistikasynda spamerleri nädip süzmeli?

  • Süzgüçiň adyny goşuň we isleýşiňiz ýaly at beriň. Mysal üçin, "Spam saýtlary".
  • Süzgüç görnüşini goşuň. Biziň ýagdaýymyzda, "omörite" süzgüç bilen işleşiň
  • "Aýyrmak" düwmesini dörediň
  • Süzgüç meýdany goşuň. Bu ýagdaýda "ugradyş" iň kabul ederliklidir
  • Süzgüç nagşyňyzy ýerine ýetiriň
  • "Görkezişlere süzgüç ulanyň" düwmesine basyň. Süzgüçi web sahypasynyň ähli maglumatlaryna ulanyň.

Google Analytics statistikasyna göz aýlanyňyzda, salgylanma spamerleri sahypaňyza girýänleriň sanyny iki esse köpeldýärler. Google Analytics sazlamasynda belli spamerleri, zyýanly programma üpjünçiligini, Troýan wirusyny we beýleki howplary gizlemek kän bir kömek etmeýär.

Referüz tutýan spamerleriň we içerki traffigiň pidasy bolmazlygy üçin, WordPress-i kompýuteriňize guruň we täzeläň. Köplenç näbelli saýtlara girmek, spamerlere we zyýanly programma üpjünçiliginiň gowşak ýerlerine duçar bolýar, tekst brauzerlerini ulanmasaňyz, sahypalara girmekden saklanyň. Arwah spamerleriniň sahypaňyza girmegine we gözegçiligine girmeginiň öňüni almak üçin beýleki usullar ulanyldy. Hünärmenleriň pikiriçe, arwah spamerleri ýa-da hüjüm edýänler sahypaňyza girmek ýa-da girmek üçin galp atlary ulanýarlar. Dogry hostname filtrini döretmek diňe bir spamçylaryň web sahypaňyza täsir etmeginiň öňüni alman, eýsem howplaryň we zyýanly programma üpjünçiliginiň sahypaňyza täsir etmeginiň öňüni alýar.

“Google Analytic” statistikasyna ýüz tutýan spamerlerden we içerki traffikden boş bolmak köp hüşgärligi talap edýär. Zyýanly hakerleri we ugrukdyryjy spamy blokirlemek üçin tükeniksiz süzgüç goşmagy dowam etdirmeli däl. Dogry adyň süzgüçini goşmak, kiberhowpsuzlygyňyzdan peýdalanmaga synanyşýan birnäçe domeni we hakerleri hasaba almaýar. Referrer spam gözegçilikden çykýar we köp wagt we pul sarp edýär.